Osnovano društvo za popularizaciju matematike „Niška matematika – NiMat“

Udruženje NIŠKA MATEMATIKA je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje,osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti popularizacije matematike I njene promocije u društvu.

Ciljevi Udruženja su:

• Polularizacija matematike
• Promocija matematike za sve uzrasne kategorije.
• Promocija matematike u svrhu povezivanja sa ostalim naučnim oblastima.
• Promocija matematike u svrhu povezivanja sa svim procesima I pojavama u svakodnevnom životu.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti matematike.
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti matematike I njene popularizacije.
3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na matematiku I njenu popularizaciju.
4) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine I rad u radionicama na promociji I popularizaciji matematike.
5) organizuje Letnje I Zimske škole za popularizaciju matematike I nauke uopšte.
6) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, lokalnom zajednicom i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu na popularizaciji matematike I nauka povezanih sa njom.
7) Izrađuje I registruje didaktička sredstva za nastavu matematike
Naziv Udruženja je: Niška matematika, skraćenica NIMAT
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Math from Nish, skraćenica NIMATH.
mail: nimath245@gmail.com
Udruženje ima sedište u Nišu, na adresi Regionalni centar Niš, Pariske komune bb.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Osnivači: Sonja Šumonja, Slađana Trajković, Sonja Zdravković, Suzana Miljković i Mirjana Rašić Mitić

Advertisements