Učenje putem istraživanja

U šestom razredu sam održala zanimljiv čas na temu Pravougaonik. Smatrajući da je to delimično poznata lekcija, prepustila sam deci da sami istraže osobine pravougaonika. Podelila sam ih u grupe istraživača i jednu grupu koju sam nazvala ekspertski tim i u kojoj su bili dobri matematičari. Pošto je prethodna lekcija bila: Svojstva paralelograma, svaka grupa je dobila model pravougaonika i paralelograma (bolje da imamo modele, nego da zamišljamo) i kartice na kojima je pisalo koje osobine pravougaonika treba da ispitaju. Sve smo zamislili kao igru u kojoj su učenici detektivi, a „osumnjičeni“ je pravougaonik. Kada istraže sve neophodno, karticu nose na proveru ekspertskom timu koji treba da hipoteze potvrde dokazom. Materijal koji se koristi na času:

Radni listovi za istraživače:
Istračivači (grupe A, B, V, G)
Dobili ste modele dva četvorougla (pravougaonik i paralelogram, jer treba da uspostave analogiju sa prethodnom lekcijom, prim. aut.). Da li znate kako se oni zovu?

Osumnjičeni: PRAVOUGAONIK
Zadatak: Utvrditi u kakvoj je vezi osumnjičeni sa paralelogramom. Da li su u srodstvu?
Posmatrajte ih pažljivo. Kako se definiše paralelogram? Pokušajte da sastavite definiciju pravougaonika. Kada ste postigli dogovor u grupi, popunite i odnesite prvu karticu ekspertskoj grupi (za sve grupe).

Posmatrajte stranice pravougaonika i paralelograma.
Stranice pravougaonika su:
1.____________________________
2.____________________________
Popunite drugu karticu i odnesite ekspertskoj grupi ( grupa A).

Posmatrajte uglove paralelograma i pravougaonika. Zapišite zaključak:
Uglovi paralelograma su:
1.susedni su____________________________
2.naspramni su____________________________
Popunite drugu karticu i odnesite ekspertskoj grupi ( grupa B).

Posmatrajte dijagonale pravougaonika i paralelograma. Zapišite zaključak Dijagonale pravougaonika su:
1._________________________
2._________________________
Popunite drugu karticu i odnesite ekspertskoj grupi ( grupa V).

Na osnovu svih detektivskih provera, zaključili smo da je pravougaonik od paralelograma “nasledio“ sledeće osobine:
1. Naspramne stranice su:___________________ i _______________________.
2.Naspramni uglovi su _________________
3.Susedni uglovi su____________________
4.Dijagonale se ____________________ i _____________________________.
Popunite drugu karticu i odnesite ekspertskoj grupi ( grupa G).
Zaključak: Osumnjičeni pravougaonik jeste/nije direktan potomak paralelograma (zaokruži tačan odgovor).
Osobine koje je sam stekao, tj. one koje ne postoje kod paralelograma su:
_________________________________________________________________.
Nakon potvrde ekspertske grupe da je sve navedeno tačno, unesite zaključke u svoje sveske, a za domaći zadatak i u skicen-blokove.

Radni list za ekspertsku grupu:
Zajednički, u grupi, rešavajte navedene zadatke.
U toku rada obratite pažnju na kartice koje će vam donositi istraživači. One vam mogu biti putokazi za vaš rad, ali ne znači da će sve biti ispravne. Na kraju rada ćete objediniti njihove odgovore i o tome dati izveštaj.

1.Pažljivo posmatrajte pravougaonik i paralelogram. Kako bi ste sastavili definiciju pravougaonika?
2.Uočite stranice pravougaonika. Šta zaključujete? Dokažite.
3.Posmatrajte uglove pravougaonika. Šta zaključujete? Dokažite.
4.Posmatrajte dijagonale pravougaonika i paralelograma. Šta se može reći o dijagonalama pravougaonika? Dokažite.
5.Da li postoji tačka u pravougaoniku koja je podjednako udaljena od sva četiri temena? Da li se oko pravougaonika može opisati krug?
6.Da li postoji tačka u pravougaoniku koja je podjednako udaljena od sve četiri stranice? Da li se u pravougaonik može upisati krug?
7.Da li je pravougaonik osnosimetrična figura? Koliko osa simetrije ima?

Sačinite izveštaj o rezultatima vašeg istraživanja. U izveštaju treba da stoji:
 Definicija pravougaonika – vaša i kako su to uradile grupe
 Zaključci o stranicama pravougaonika sa dokazima
 Zaključci o uglovima pravougaonika sa dokazima
 Zaključci o dijagonalama pravougaonika sa dokazima
 Može li sa opisati ili upisati krug?
 Osna simetričnost pravougaonika.

Ishodi: Atmosfera na času je bila odlična. Svi učenici, bez izuzetka, su veoma ozbiljno shvatili svoje zadatke, te nije izostao „A-ha“ efekat na kraju časa.DSCN9167  DSCN9168 DSCN9171 DSCN9178 DSCN9179 DSCN9192 DSCN9194DSCN9209

DSCN9210

Ekspert

 

Advertisements