Prvi test – skupovi

  1. Дати су скупови: A= {2,5,8,10}и B={4,8,9,10}. Упиши знак ∈ или ∉ тако да тврђење буде тачно:

1) 2____A,   2)   1____A,   3)  8____B,  4)  5_____B, 5)  10_____A.

  1. Дати су скупови: A= {2,3,4,5,7} i B={4,5,6,7,8}. Прикажи скупове A и B Веновим дијаграмом и одреди : A∩B, A∪B, A\Bi B\A.
  1. Ако је: A={x|x∈N i 2<x}, B={x|x∈N0 i x<5}, C={x|x∈N и x је паран број прве десетице}  нацртај Венов дијаграм скупова А, B и C и одреди (A∩B)\C.
  2. У анкети која је спроведена у одељењу 54 као омиљени спорт 18 деце је навело да је то тенис, а 10 да је то фудбал. Међу њима је било  5 који су заокружили оба спорта.Колико је ученика у том одељењу? Колико ученика тренира само један од та два спорта?

5. Вредност израза 120-3·(564:4-1212:12) је:

a) 4680,    b) 0,   c) 1,    d) не може да се израчуна.

(Прикажи поступак рачунања, препиши одговоре а, b, c и d и заокружи слово испред тачног одговора.)

6*.Одреди елементе скупова A, B и C ако се зна да је:

A∩B∩C={5}, A∪B∪C={1,2,3,4,5,6,7}, A\(B∪C)=∅, A∩B={1,5}, B∩C={2,5},

A∩C={5}, B\(A∪C)={3,4}.

  1. Дати су скупови: A={a,b,p,r} и B={c,b,u,r}. Упиши знак ∈ или ∉ тако да тврђење буде тачно:

1) a____A,   2)   c____A,   3)  b____B,    4)  p_____B  5)  p_____A.

  1. Дати су скупови: A={4,5,7,8}, B={1,2,3,4,5,6}. Прикажи скупове A и B Веновим дијаграмом и одреди: A∩B, A∪B, A\Bi B\A .
  2. Ако је: A={x|x∈N0 i x}, B={x | x∈N и x је непаран број прве десетице}, C={x|x∈N и 2<x<8} нацртај Венов дијаграм скупова А, B и C и одреди (A∪B)\C.
  3. Мара је одлучила да на рођендан позове све другове из одељења. Питала их је шта више воле да их послужи: пицу или кифлице? Њих 22 се одлучило за пицу, 9 за кифлице, а међу њима је било четворо који су рекли да воле и пицу и кифлице. Колико је гостију имала Мара? Колико гостију воли да једе само пицу?

5. Вредност израза  1111:11-11·(35·2-9·7) је:

a) 0,    b) 630,   c) 24,    d) не може да се израчуна.

(Прикажи поступак рачунања, препиши одговоре а, b, c и d и заокружи слово испред тачног одговора.)

6*.Одреди елементе скупова A, B и C ако се зна да је: (A∩C)∪(B∩C)=∅, A∪B∪C={1,2,3,4,5,6}, A\B={1,3,5}, C\B={2,4}, (A∩B)\C={6}.

Advertisements